alt + 1 = 透视开启 > 透视关闭 【默认关闭】开启后按ins出效果

alt + 2 = 追踪开启 > 追踪关闭 【默认关闭】

alt + 3 = 右键锁定 > 左键锁定 【默认右键】

alt + 4 = 鬼跳开启 > 鬼跳关闭 【默认关闭】
 
alt + 5 = 手枪连发开启 > 连发关闭 【默认关闭】

alt + 6 = 强锁开启 > 强锁关闭 【默认关闭】

alt + 7 = 队伤开启 > 队伤关闭 【默认关闭】

强锁 = Shift按住锁头如没效果多按几次热键 多按 多按 切记